Auditive Prosesserings Vansker

APD: Auditiv prosessering er et medisinsk begrep for lytting og benyttes for å beskrive hva som skjer når hjernen gjenkjenner og tolker lyd. Det er en paraplybetegnelse for en rekke auditive ferdigheter som er nødvendige for avkoding og forståelse av lyd.


APD eller Auditory Processing Disorder/Auditive Prosesseringsvansker er en hørsels- og kommunikasjonsvanske som påvirker måten hjernen bearbeider og forstår lyd. Den innebærer ikke nødvendigvis et hørselstap. APD kan sameksistere med andre lærevansker, som autisme, språkvansker eller ADHD, for eksempel. Lytting er ikke en isolert ferdighet. Det er en stor overlapping mellom auditiv prosessering og  for eksempel, oppmerksomhets og minnefunksjoner. Et tverrfaglig og helhetlig bilde av individets vansker og sterke sider er nødvendig for å unngå feiltolkning av mønstre. Ikke alle lyttevansker forårsakes av APD men den er trolig underdiagnostisert.


Listen over mulige kjennetegn til APD er lang.  De mest vanlige kjennetegn eller symptomer er vansker med å høre i støyfylte omgivelser, lokalisere lyd, følge muntlige instrukser eller lange beskjeder og bearbeide verbal informasjon. 


Det å få avkreftet/bekreftet auditive prosesseringsvansker er av stor betydning for barns utvikling, læring og trivsel, samt for voksne.  Det betyr at individrettede tiltak kan settes i gang og strategier kan læres for å takle de spesifikke vansker.


APD utredning skjer hos ØNH spesialister eller Høresentraler som vil kunne sette en eventuell diagnose eller differensial diagnose.  

Prosjekt

Prosjektet "Når barn hører men ikke lytter" avsluttet i mars 2019 med en konferanse i Ålesund.  Det ble laget en del informasjonsmateriell i forbindelse med prosjektet.